OGŁOSZENIE- WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SM W BLACHOWNI 29 CZERWCA 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni ogłasza, że zgodnie
z ustawą Prawo Spółdzielcze, statutem Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni, które odbędzie się w dniu
29-go (czwartek) czerwca 2017 roku o godzinie 1700, w świetlicy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni, według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczącego i Sekretarza).

 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia porządku obrad,

 2. przyjęcia protokołu ostatniego Walnego Zgromadzenia.

 1. Wybór Komisji:

  1. Mandatowo – Skrutacyjnej ( 3 osoby).

 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie sprawdzenia kompletności listy obecności, ważności mandatów pełnomocników i przedstawicieli członków spółdzielni, sprawdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

 2. Przedstawienie Sprawozdań:

 1. Finansowego za 2016 r.,

 2. Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 r.,

 3. Zarządu Spółdzielni z działalności za 2016 r.

6. Podjęcie Uchwał w sprawie:

 1. Sprawozdania Finansowego za 2016 r.,

 2. Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2016 r.,

 3. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 r.,

 4. udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej,

 5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z jej prac – w tym w zakresie wyników głosowania nad poszczególnymi uchwałami Walnego Zgromadzenia.

8. Sprawy różne – dyskusja.

9. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał oraz wszystkie sprawozdania będą wyłożone w Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni w siedzibie Zarządu przy ul. Bankowej 9 w Blachowni na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Członkowie mają prawo zapoznać się w siedzibie Zarządu z treścią w/w dokumentów. Członkowie mają prawo zgłaszać żądania umieszczenia określonych spraw w porządku posiedzenia i składać projekty uchwał w terminie do 15 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał zgłaszane przez członków Spółdzielni muszą być poparte przez co najmniej 10 członków.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W BLACHOWNI