Deklaracje śmieciowe

Urząd Miejski w Blachowni wprowadził nowe opłaty za śmieci. Wysokość opłaty za odpady ustala się tak jak dotychczas na podstawie deklaracji składanej przez mieszkańca, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej przez wspólnoty i spółdzielnie.

Uwaga! Zmiana wysokości opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji. Stara deklaracja obowiązuje do czasu wystąpienia zmiany danych, które mają wpływ na wysokość opłaty, czyli np. zmiany liczby mieszkańców.

Ważne! Nową deklarację muszą złożyć mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulg z tytułu kompostowania, dochodu lub Karty Dużej Rodziny. Deklaracje powinni złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do ulgi.

Deklarację składają właściciele nieruchomości, natomiast w przypadku rodzin zamieszkujących w budynkach wielorodzinnych, należy zgłosić się do swoich zarządców nieruchomości (spółdzielni mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych), w celu złożenia stosownej informacji, która stanowić będzie podstawę do zmiany naliczeń.

Deklaracje należy składać najpóźniej do 10 maja 2020 r. w Zarządzie Mieniem Komunalnym w Blachowni przy ul. Miodowej 4a lub w Urzędzie Miejskim w Blachowni przy ul Sienkiewicza 22.

Termin uiszczania opłaty oraz indywidualny numer konta przypisanego do każdej nieruchomości nie uległy zmianie.

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych do pobrania TUTAJ