PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na remont czterech klatek schodowych w budynku przy ulicy Miodowej 3. Oferty można składać w terminie do dnia 21 maja 2021 r. (piątek) do godziny12:00 w sekretariacie Spółdzielni (liczy się data i godzina wpływu). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być opisana nazwą oferenta oraz tytułem postępowania którego dotyczy. Pytania w zakresie postępowania należy kierować mailem na adres sm.blachownia@interia..pl.