Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni ogłasza, że zgodnie z ustawą Prawo Spółdzielcze, Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni, które odbędzie się w dniu 30-go (środa) września 2020 roku o godzinie 17:00, w Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni (w pomieszczeniu stołówki; ul. Sienkiewicza 8), według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczącego i Sekretarza).
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej (3 osoby).
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie sprawdzenia kompletności listy obecności, ważności mandatów pełnomocników i przedstawicieli członków spółdzielni, sprawdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu ostatniego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie Sprawozdań:
a) Finansowego za 2019 r.,
b) Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019 r.,
c) Zarządu Spółdzielni z działalności za 2019 r.,
7. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków wynikających z protokołu przeprowadzonej lustracji działalności Spółdzielni.
8. Podjęcie Uchwał w sprawie:
a) Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2019 r.,
b) Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2019 r.,
c) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019 r.,
d) udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej,
e) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z jej prac – w tym w zakresie wyników głosowania nad poszczególnymi uchwałami Walnego Zgromadzenia.
10. Sprawy różne – dyskusja.
11. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał oraz wszystkie sprawozdania będą wyłożone w Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni w siedzibie Zarządu przy ul. Bankowej 9 w Blachowni na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Członkowie mają prawo zapoznać się w siedzibie Zarządu z treścią w/w dokumentów. Członkowie mają prawo zgłaszać żądania umieszczenia określonych spraw w porządku posiedzenia i składać projekty uchwał w terminie do 15 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał zgłaszane przez członków Spółdzielni muszą być poparte przez co najmniej 10 członków.

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii członkowie zainteresowani zapoznaniem się z dokumentami proszeni są o kontakt ze Spółdzielnią (tel. 34 327 02 01) celem uzgodnienia dokładnego terminu wglądu do wskazanych dokumentów. W związku z zagrożeniem epidemicznym prosimy członków o zachowanie się zgodnie z obowiązującymi w dacie Walnego Zgromadzenia przepisami prawa będącymi następstwem wprowadzenia na terenie naszego kraju stanu epidemii. Zarząd Spółdzielni przypomina o obowiązującym aktualnie na terenie kraju obowiązku zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych publicznie dostępnych. Zarząd Spółdzielni informuje, że w miejscu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia dostępny będzie płyn do dezynfekcji dłoni.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BLACHOWNI