Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni ogłasza, że zgodnie z ustawą Prawo Spółdzielcze, Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni, które odbędzie się w dniu 30-go (piątek) czerwca 2023 roku o godzinie 1700, w Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni (w pomieszczeniu stołówki; ul. Sienkiewicza 8), według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczącego i Sekretarza).
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia porządku obrad,
b) przyjęcia protokołu ostatniego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji:
a) Mandatowo – Skrutacyjnej (3 osoby).
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie sprawdzenia kompletności listy obecności, ważności mandatów pełnomocników i przedstawicieli członków spółdzielni, sprawdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
5. Przedstawienie Sprawozdań:
a) Finansowego za 2022 r.,
b) Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 r.,
c) Zarządu Spółdzielni z działalności za 2022 r.
6. Podjęcie Uchwał w sprawie:
a) Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2022 r.,
b) Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2022 r.,
c) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 r.,
d) udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej,
e) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z jej prac – w tym w zakresie wyników głosowania nad poszczególnymi uchwałami Walnego Zgromadzenia.
8. Sprawy różne – dyskusja.
9. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.
Projekty uchwał oraz wszystkie sprawozdania będą wyłożone w Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni w siedzibie Zarządu przy ul. Bankowej 9 w Blachowni na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Członkowie mają prawo zapoznać się w siedzibie Zarządu z treścią w/w dokumentów. Członkowie mają prawo zgłaszać żądania umieszczenia określonych spraw w porządku posiedzenia i składać projekty uchwał w terminie do 15 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał zgłaszane przez członków Spółdzielni muszą być poparte przez co najmniej 10 członków.
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BLACHOWNI