Spółdzielnia świadczy usługi  zarządu powierzonego jak również przyjmuje na zlecenie zarządzanie nieruchomością wspólną, zarówno od Developerów jak i  Wspólnot Mieszkaniowych

Spółdzielnia proponuje pełną obsługę nieruchomości poprzez powierzenie zarządu nieruchomością wspólną  lub też zlecenie administrowania zarówno dla nieruchomości z nowych inwestycji, jak i zasobów już eksploatowanych.

Oferujemy rzetelną obsługę popartą długoletnim doświadczeniem i fachowością w zarządzaniu nieruchomościami. Zatrudniamy licencjonowanych zarządców nieruchomości, profesjonalną kadrę techniczną i ekonomiczno-finansową.

Zakres naszej oferty obejmuje między innymi :

a. Obsługę administracyjną i prawną, w tym:

 • utrzymanie porządku i czystości w budynku i obrębie zarządzanej nieruchomości,
 • zapewnianie dostaw usług ( woda, odbiór ścieków, energia elektryczna i cieplna, gaz, wy-wóz nieczystości itp. ) poprzez zawieranie stosownych umów,
 • ubezpieczenie majątku Wspólnoty,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli i najemców lokali,
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa  zebrań wspólnoty,
 • sporządzanie projektów uchwał wspólnoty i innych aktów normatywnych,
 • wykonywanie uchwał podjętych przez właścicieli,
 • reprezentację wspólnoty, w ramach udzielonego pełnomocnictwa, przed sądami po-wszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej jak również w stosunkach pomiędzy właścicielami a Wspólnotą,
 • poszukiwanie nowych rozwiązań umożliwiających obniżanie kosztów utrzymania nieru-chomości.

b. Obsługę finansowo – księgową :

 • otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty,
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością ( zgodnie z obowiązującymi prze-pisami ),
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami usług,
 • pobieranie i windykacja opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomo-ścią,
 • pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej,
 • bieżący monitoring terminowości dokonywanych opłat,
 • przygotowanie i sporządzanie rocznego planu gospodarczego,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z prowadzonej działalności.

c. Obsługę techniczną nieruchomości :

 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz wymaganej dokumentacji technicznej nieru-chomości określonej przepisami prawa budowlanego,
 • nadzór i kontrola nieruchomości w okresie gwarancji i rękojmi,
 • kontrola stanu technicznego, zlecanie okresowych przeglądów nieruchomości,
 • sporządzanie planów niezbędnych remontów – zlecanie ich wykonania,
 • nadzór nad wykonawstwem prac remontowych i konserwacyjnych,
 • zlecanie bieżących napraw i konserwacji, usuwanie skutków awarii,
 • zawieranie umów z osobami i firmami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnoty.

d. Opracowanie planu zarządzania nieruchomością zgodnie z preferencjami właścicieli.

 

Zapewniamy pełną kontrolę właścicieli nad finansami i gospodarką Wspólnoty. Wynagrodzenie i szczegółowy zakres naszych usług ustalany jest każdorazowo, zgodnie z życzeniami Wspólnoty i spisany zostaje w umowie o zarząd nieruchomością. Gwarantujemy solidność i rzetelność realizacji zawartych umów, które w przyszłości dzięki racjonalnemu wykorzystaniu środków finansowych wnoszonych przez właścicieli przyczynią się do podniesienia wartości rynkowej nieruchomości, estetyki, utrzymania w należytym stanie technicznym i minimalizowania kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni